ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

วันพุธที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑