พบปะนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนครราชสีมา

วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต พบปะนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนครราชสีมา  คณะศิลปศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา  ฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต  ๑  ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑