ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา การจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่    เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการปีการศึกษา  ๒๕๖๑
สังกัด 
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑