ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖๐)

วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  (ว ๒๑/๒๕๖๐)  โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนครู  เข้าร่วมประชุม จำนวน  ๒๘๖  คน     ณ  โรงแรมสตาร์เวลล์  บาหลี  รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา