ประชุมวางแผนการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖๐)

วันพุธที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  (ว ๒๑/๒๕๖๐)    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑