QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 
เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในการนี้  บุคลากรสำนักงานฯ   ได้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (
IIT
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th