วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูบรรจุใหม่  จัดทำทะเบียนประวัติ และ ก.พ. ๗  จำนวน  ๗๔  คน
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑