วันอังคารที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  
เป็น
ประธานพิธีเปิดงานโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ  จำนวน  ๑๙๖  คน  ณ  ห้องประชุม Korat  Hall ๑  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา