ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันเสาร์ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการอาหารกลางวันปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลได้ถูกต้อง  ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า   โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและครูพัสดุ  โรงเรียนในอำเภอโนนสูง  จำนวน  ๒๘๖  คน  เข้าร่วมการอบรม    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th