วันพุธที่    กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.    นายสมุทร  สันติธรรมพงศ์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขัน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑