วันศุกร์ที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์     สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  ในการนี้  นายชูเกียรติ วิเศษเสนา  และ นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ที่ปรึกษาเลขาธิการ  กพฐ.   ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่  ๑๓  ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดด้วย