วันเสาร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒    เวลา  ๐๙.๐๐  น.    นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนสู่การพัฒนายกระดับขยับสี  O-NET   โดยมีศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู  จำนวน  ๑๗๐  คน  เข้าร่วมประชุมสัมมนา    ณ  โรงแรมปัญจดารา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา