วันพุธที่    มิถุนายน  ๒๕๖๒    เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง      สพป.นครราชสีมา  เขต ๑