รับโล่เกียรติยศคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นลำดับที่ ๕ ของ สพป. ทั่วประเทศ

วันพุธที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒     นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   รับโล่เกียรติยศคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เป็นลำดับที่  ๕  ของ  สพป. ทั่วประเทศ   จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  ณ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี