เตรียมความพร้อมคณะกรรมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการอบรม เรื่อง  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒       ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑