"ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ"

วันเสาร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานงาน "ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ"  โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา    ณ  ค่ายลูกเสือสุนิตา-กิตินันท์แคมป์    อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา