นายเผด็จศึก  โชติกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา  ลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา   จัดอบรมระหว่างวันที่  ๘-๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ  ค่ายลูกเสือสุนิตา-กิตตินันท์แคมป์  อำเภอหนองบุนมาก  จังหวัดนครราชสีมา