QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

ผู้บริหารสำนักงาน

โรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6  ให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๒  เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทย โดยได้จัดกิจกรรมในช่วงระหว่างหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าชั้นเรียน มีการอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดแผ่นป้ายรณรงค์ และเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2020 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th