Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุม  ปรึกษาหารือ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ  ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด 
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนชมพู (
สังฆประชานุเคราะห์)  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th