ประชุม ปรึกษาหารือ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุม  ปรึกษาหารือ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ  ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด 
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนชมพู (
สังฆประชานุเคราะห์)  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา