ชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ

วันอังคารที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๓๐  น.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับมัธยมศึกษาปีที่   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    สำหรับกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ  โดยกำหนดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่   ๒-๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒