ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันอังคารที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๓๐  น.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับมัธยมศึกษาปีที่   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    สำหรับกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ  โดยกำหนดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่   ๒-๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th