ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันพฤหัสบดีที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑