ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันศุกร์ที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายวัชระ  ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑