พบปะและเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา

วันศุกร์ที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พบปะและเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา   จำนวน  ๑๔๓  โรงเรียน   ซึ่งเข้ารับการอบรมตาม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา    ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด