ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะ ปรึกษาข้อราชการร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๓๐  น.  นายอัมพร  พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบปะ  ปรึกษาข้อราชการร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑-๗  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑