เสริมสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดงานเสริมสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ  จำนวน  ๑๗๓  คน  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด