รับรางวัลโล่เกียรติยศ ได้คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นลำดับที่ ๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ

วันอังคารที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เข้าร่วมประชุม  ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ  และรับรางวัลโล่เกียรติยศ  ได้คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   เป็นลำดับที่  ๕  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NETประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐    ณ  โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม