ประชุมทบทวนพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๑   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทบทวนพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเมืองนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา