ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  สพป.นครราชสีมา เขต ๑
ศึกษาดูงาน  ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก