ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา   ๐๙.๓๐  น.    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘ ค. (๒)  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่  ก.ค.ศ. กำหนดใหม่