ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย 
รอง ผอ.
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมกิจกรรม  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา   ประจำปี  ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน 
และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป  โดยมี  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพะไล 
ร่วมกิจกรรมด้วย    ณ   วัดพะไล   อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา