พิธีเปิดโครงการ จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กกล้าดี”

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กกล้าดี”  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในเขตอำเภอโนนสูง   จำนวน  ๑๗  โรงเรียน   เข้าร่วมกิจกรรม   ณ  โรงแรมเมืองทองธานี  รี
สอร์ท  โคราช  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา