ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑