ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ในการประชุม นิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐  น.  นายวัชระ ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  กล่าวต้อนรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving  Team :  RT)  เขตตรวจราชการที่  ๑๔  ในการประชุม นิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑