เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

  
                 EB3 (3) : การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 
  • ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)

  • ระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภาพถ่าย)

                EB3 (4) : การเผยแพร่ รายละเอียดวิธีการ / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
  • เอกสาร หลักฐานการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี