ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

  EB1 (2)   : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB3 (3)   : การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB3 (4)   :วิธีการ / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4 (1)   :เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB4 (2)   :เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
EB4 (3)   :เผยแพร่ / กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561
EB6         :เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
EB10 (2) : มาตรการ กลไก ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงา
EB11 (1) : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB12 (2) :เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th