“เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ” รุ่นที่ ๔

วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  มอบนโยบาย  “ผอ.เขตพบเพื่อนครู”  และเป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ”  โดยมี  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  ผู้เข้ารับการอบรมฯ  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง  ก.ท.ม.  เมืองทักษิณ และอนุบาลมุขมนตรี    จำนวน  ๖๔๒  คน   ณ  หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา