วางแผน กำกับ ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผน  กำกับ  ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด   เพื่อสรุปรับทราบปัญหาและแนวทางในการดำเนินการโครงการฯ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย