ประชุมเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมเพื่อศึกษาวิเคราะห์  ความสัมพันธ์  ระหว่างภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ณ 
ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต