เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้

วันจันทร์ที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกล  โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโน โลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑     ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา เขต ๑