การอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันเสาร์ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกล 
โครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑    โดยมี  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม  
ณ 
ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา เขต ๑