อบรมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ "นิติสัญจร"

วันเสาร์ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  มอบนโยบาย  “ผอ.เขตพบเพื่อนครู”  และเป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ "นิติสัญจร"  ผู้เข้ารับการอบรมฯ  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์  ทะเลบัว  บูรพาสรรค์และปรางค์ทอง  จำนวน  ๔๖๗  คน   
ณ 
หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา