การควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
การควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีความรู้  ความเข้าใจ
การควบคุมภายใน  เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานประจำปี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๑๘๙  คน
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑