พิธีปล่อย “คาราวานประสานงาน ประสานใจ ไปโรงเรียน” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ บริเวณหน้าอาคารค้ำคูณการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานพิธีปล่อย “คาราวานประสานงาน ประสานใจ ไปโรงเรียน”  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เพื่อให้บุคลากรสำนักงานฯ ออกเยี่ยมโรงเรียน
เป็น
ผู้ประสานงาน สร้างความเข้าใจระหว่าง สพป.นครราชสีมา เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด และสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษาโรงเรียน
ใน
สังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น