พิธีปล่อยคาราวาน “ประสานงาน ประสานใจ ไปเยี่ยมโรงเรียน”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวาน “ประสานงาน  ประสานใจ  ไปเยี่ยมโรงเรียน”  เพื่อให้บุคลากรสำนักงานฯ  ออกตรวจเยี่ยม   ติดตามประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ของทุกโรงเรียนในสังกัด  ตามนโยบายของ  สพฐ.

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เหล่าพสกนิกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในส่วนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ   เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมคณะข้าราชการ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันอังคารที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒   นางปิยะฉัตร อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โดยมี ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑-๗  และ  สพม.๓๑   พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมอบรม  จำนวน   ๙๑๙  คน  ณ  เทอร์มินอล  ๒๑  โคราช    โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา   ๙๐๔  “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่  ๒/๒๕๖๑  รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ซึ่ง  สพฐ.  ได้มอบให้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในสังกัด มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม สามารถนำความรู้ และการฝึกปฏิบัติการบรรยาย ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุจริต และแจ้งข้อราชการ  ณ สพป.นครราชสีมา เขต

 

เตรียมความพร้อมคณะกรรมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการอบรม เรื่อง  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒       ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑