หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์

พิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ผลงานดีเด่นรางวัล MOE AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน  สถานศึกษา  ผลงานดีเด่นรางวัล  MOE  AWARDS   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

 

 

 

ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ เพื่อแจ้งข้อราชการ

วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานฯ   เพื่อแจ้งข้อราชการ
ณ 
ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)

วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐     นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสีมา  ณ  โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน)

 

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่  ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา  เนื่องใน  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  โดยมี กองลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วม  จำนวน  ๑,๐๐๐ คน  ( ๒๗  โรงเรียน )    ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (อ่างห้วยยาง)

 

รับมอบห้องน้ำห้องส้วมจาก นายวิวัฒน์ วัฒนสินศักดิ์

วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานรับมอบห้องน้ำห้องส้วมจาก  นายวิวัฒน์  วัฒนสินศักดิ์  ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านอยู่สบาย   ณ   โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

กีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร  โดยมี นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ      รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว

ผอ.เขตพบเพื่อนครู ยกระดับขยับสี NT, O-NET เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ PLC

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการประชุม “ ผอ.เขตพบเพื่อนครู ยกระดับขยับสี NT, O-NET เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ PLC ”   ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนดใหม่   ณ โรงเรียนบ้านดอนหวาย   (สิงห์คุรุประชาสรรค์)   อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมประชุม Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เข้าร่วมประชุม  Conference  “พุธเช้า ข่าว  สพฐ.”  ณ  ห้องประชุม  สพฐ.

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๖

วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมมะลิวัลย์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม
ร่วมประชุม  “พุธเช้า ข่าว
สพฐ.”  ครั้งที่  ๖

คัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑     ณ  ห้องประชุม   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานครราชสีมา ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร

 

พัฒนาเทคนิคการออกข้อสอบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยั่งยืน

วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เยี่ยมให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  ในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร  “การพัฒนาเทคนิคการออกข้อสอบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยั่งยืน”  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์  อนุบาลมุขมนตรีและบูรพาสรรค์  โดยมี นายไพศาล ประทุมวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดฯ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    ณ  ห้องประชุม อาคาร ๙๐ ปี   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 

เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑