ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต

ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมมะลิวัลย์ สพป.นครราชสีมา เขต

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ รอบ เมษายน  ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

“เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ”

วันเสาร์ที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ”  ผู้เข้ารับการอบรมฯ  ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร, พรหมสรและมะค่าพลสงคราม  จำนวน  ๓๕๙  คน   ณ  หอประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

พิธีปล่อย “คาราวานประสานงาน ประสานใจ ไปโรงเรียน” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ บริเวณหน้าอาคารค้ำคูณการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานพิธีปล่อย “คาราวานประสานงาน ประสานใจ ไปโรงเรียน”  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เพื่อให้บุคลากรสำนักงานฯ ออกเยี่ยมโรงเรียน
เป็น
ผู้ประสานงาน สร้างความเข้าใจระหว่าง สพป.นครราชสีมา เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด และสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษาโรงเรียน
ใน
สังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น